Logo

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů – Prohlášení o zpracování osobních údajů

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

Správce osobních údajů:

Mgr. Pavla Nečasová, se sídlem v Brně, Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČ: 06502806, necasova.p@email.cz (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje shromažďuji?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Shromažďuji osobní údaje, které jste mi poskytl/a v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které jsem shromáždila jinak a zpracovávám je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Osobní údaje, které o Vás budu zpracovávat, většinou získám přímo od Vás (v rámci objednávky), nebo v rámci pořádání příslušné akce (typicky Vaše fotografie).

Poskytujete-li mi osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Kategorie osobních údajů:

  • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),
  • popisné údaje (např. bankovní spojení a údaj o probíhajícím plnění, čas provedené komunikace s účastníkem a IP adresu),
  • obrazové a zvukově-obrazové záznamy (zejména podobizna vyfotografovaného, SPZ vyfotografovaného vozidla),
  • u e-mailové komunikace jsou v rozhraní e-mailové komunikace ukládány také běžné údaje související s takovou zprávou zasílané společně s ní.

 

Právní titul a účel zpracování

Osobní údaje, které jste mi poskytl/a při uzavírání smluv (o poskytnutí fotografických služeb, licenční, kupní, smlouvy o dílo) zpracovávám z titulu uzavření smlouvy a jejího plnění dle čl. 6 odst. 1 písm. b/ GDPR. Účelem zpracování je realizace a evidence smluvní spolupráce a uplatnění případné odpovědnosti za vady, dále pak plnění zákonné povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb, zákona o účetnictví.

Některé obrazové a zvukově-obrazové záznamy zpracovávám také na základě oprávněného zájmu, vyplývajícího z občanskoprávního oprávnění těmito osobními údaji dále nakládat (např. souhlas se zveřejněním fotografie, zpravodajská a umělecká licence).

 

 

Jak používám Vaše osobní údaje?

Získané osobní údaje používám při zajištění plnění smluvních a právních povinností z uzavřených smluv a k oprávněným zájmům fotografa na zveřejnění obrazové a zvukově-obrazové podobizny (existuje-li pro takové zveřejnění občanskoprávní oprávnění). K zajištění výše uvedených účelů zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány ve fotografických systémech (Lightroom, Photoshop, Affinity Photo), v informačních systémech (MS office 365), cloudových uložištích (MS office 365 a Google Disk), šifrované rozhraní Wedos, rozhraní e-mailové komunikace, platební brána Pays.cz.

Prohlašuji, že jsem přijala vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze mnou pověřené osoby.

 

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

Vaše osobní údaje nejsou vyjma níže uvedeného předávány třetím osobám.  

V oblasti účetní agendy mohou být Vaše fakturační údaje předány tzv. zpracovateli (účetní), dále pak osobní údaje v zákonem předepsaném rozsahu mohou být předávány orgánům veřejné moci, zejména finančnímu úřadu, kontrolním orgánům či orgánům činných v trestním řízení. V případě bezpečnostního incidentu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení a soudům.

Osobní údaje mohou být uchovávány v cloudových uložištích, zejména u poskytovatelů e-mailu, sdílených uložištích (Google Disk, MS office 365) nebo na sociálních sítích (Facebook a Instagram), poskytovateli webhostingu (Wedos Internet, a.s.).

Zpracování Vašich osobních údajů při platbě nákupu v e-shopu prostřednictvím platební brány provádí také společnost pays.cz s.r.o. Více informací o zpracování osobních údajů viz: https://www.pays.cz/buyers.asp.

 

Jak dlouho uchovávám Vaše osobní údaje?

Po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho skončení Vaše osobní údaje uchovávám v souladu se zákonnými lhůtami dle zákona o účetnictví. Některé osobní údaje budu zpracovávat po dobu trvání oprávněného zájmu či do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažu.

 

Jsou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní organizace)?

Jedinými příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé e-mailových a cloudových služeb, případně provozovatelé sociálních sítí.

 

Jaká jsou Vaše práva a povinnosti?

V souladu se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

  1. právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
  2. právo na opravu a doplnění (čl. 16 GDPR)
  3. právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
  4. právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)
  5. právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
  6. právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR), jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Je-li osobní údaj zpracováván na základě poskytnutého souhlasu, máte právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.